De afkorting BSC staat voor de Belgische VZW Belgian Stroke Council

1. Voorwerp
Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de BSC. De gebruiker van de site en van diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

De BSC behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen.

2. Aansprakelijkheid
De BSC kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door de BSC zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de BSC site geven geen recht op een financiële compensatie. BSC is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

De BSC is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. De BSC oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat de BSC de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen de BSC en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de site wordt soms gewijzigd. De BSC behouden zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

3. Intellectuele eigendom en copyright
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens eigendom zijn en blijven van de BSC. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de BSC.

4. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De BSC verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie zal door de BSC niet gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. De BSC verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

De BSC verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen.

De BSC maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken en de structuur ervan te personaliseren).

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die de gebruiker op de site invult op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. De BSC is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Alleen de individuele e-mail-adressen die de bezoekers ons bezorgt worden opgeslagen. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing.

5. Bewijs en toepasselijk recht
Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de lokale rechtbanken bevoegd.